Leden subsidiecommissie Democratie & Media deelden geld uit aan hun eigen club

Door Carel Brendel, 26 november 2015

Image495

Stichting Democratie & Media (SDM) beschouwt zichzelf als geestelijk erfgenaam van verzetskrant Het Parool. De stichting is aandeelhouder in Belgisch/Nederlandse mediabedrijven en gebruikt haar vermogen “om te investeren in onafhankelijke, kritische media en in een sterke, integere democratische rechtsstaat”.

Met die achtergrond is het verrassend dat SDM subsidie verleent aan Stop Racisme en Uitsluiting, een platform van (extreem-) linkse organisaties dat een groot deel van de Joodse gemeenschap al jaren schoffeert door de herdenking van de Kristallnacht voor politieke doeleinden te kapen.

SDM negeert vragen hierover en geeft geen overtuigende uitleg over deze subsidie. Een zoektocht naar meer informatie leidt tot de ontdekking dat enkele betrokkenen twee petten tegelijk dragen. Ze delen geld uit aan organisaties waarbij ze zelf zijn betrokken. De schijn van belangenverstrengeling bij een organisatie die op de bres zegt te staan voor een sterke, integere democratische rechtsstaat.

De Stichting Democratie & Media (SDM) heeft in 2013 subsidie verleend aan twee organisaties, die een directe band hebben met leden van de eigen subsidiecommissie.

Volgens het Jaarverslag 2013, dat kan worden gedownload van de SDM-website (pdf), ontving Stichting Een Ander Joods Geluid (EAJG), een actiegroep van Nederlandse Joden die kritisch staan tegenover het Israëlische beleid in de bezette Palestijnse gebieden, dat jaar een subsidie van 7.500 euro voor de organisatie van een symposium.

De organisatie Stichting Palestine Link ontving een SDM-bijdrage van 12.000 euro voor een Nederlands onderzoek naar het Israëlische detentiebeleid van Palestijnse kinderen. Dit onderzoek, zo staat in het SDM-jaarverslag, werd uitgevoerd samen met Stichting Gate 48. Palestine Link and Gate 48 zijn organisaties van in Nederland wonen Palestijnen en Israëliërs die zich niet kunnen vinden in de Israëlische koers ten aanzien van de Palestijnen.

Volgens het jaarverslag (blz. 9) kwam de subsidiecommissie in 2013 zes maal bijeen. Voorzitter van de commissie was Marjan Sax, die in 2013 tevens bestuurslid was van Democratie & Media. Secretaris was Pat Beerman, die als hoofd van het SDM-bureau belast was met de administratieve afhandeling van de lopende subsidies. Het derde lid was journaliste en rechtsfilosofe Heikelien Verrijn Stuart, die in 2013 SDM-bestuurslid was en tegenwoordig deel uitmaakt van de Raad van Toezicht.

Volgens de website van EAJG is Sax lid van het comité van aanbeveling. Het betreffende bericht is in juli 2013 geplaatst.

De website van Palestine Link meldt dat Verrijn Stuart lid is van het comité van aanbeveling van deze organisatie. Verrijn Stuart was al in 2013 betrokken bij Palestine Link, want in dat jaar wordt zij als lid van het comité van aanbeveling genoemd in een rapport (pdf) van NGO Monitor. (In dat zelfde comité van aanbeveling zit overigens Palestina-activiste Anja Meulenbelt, een drijvende kracht achter de herdenkingen van de Kristallnacht).

SDM-bestuursleden tevens leden van de subsidiecommissie hebben in 2013 dus organisaties begunstigd waarin ze zelf een prominente rol spelen. Overigens kon EAJG zich ook in andere jaren verheugen in financiële steun van SDM.

Op de SDM-subsidielijst 2014 (pdf) staat een meerjarige subsidie (tussen de 10.000 en 25.000 euro) voor EAJG in de vorm van “organisatiesteun” in de kader van het “maatschappelijk debat”. EAJG zelf meldt op haar website: “De activiteiten worden mede financieel ondersteund door Stichting Democratie en Media.”

Uit het weblog van Meulenbelt blijkt dat SDM bijvoorbeeld in 2011 subsidie verleende aan een bijeenkomst, die eerder genoemde stichting Gate 48 samen met EAJG en universitair cultureel centrum CREA organiseerde over gedetineerde Palestijnse kinderen.

Op de website van Palestine Link verscheen in 2012 de aankondiging een debatavond over de economische gevolgen van de bezetting van de Palestijnse gebieden door Israël, die tot stand kwam met steun van SDM. Naast een gastspreker uit Israël waren er sprekers van Palestine Link en Gate 48. Organisator was Gate 48 in samenwerking met onder anderen CREA en EAJG.

Gate 48 en Palestine Link waren ook betrokken bij de komst naar Nederland van het Knesset-lid Haneen Zoabi, de omstreden spreekster op 8 november tijdens de Kristallnacht-herdenking van het Platform Stop Racisme en Uitsluiting. De volgende dag organiseerden Gate 48 en Palestine Link gezamenlijk een lezing door Zoabi bij CREA Amsterdam.

De verwevenheid tussen leden van de SDM-subsidiecommissie en gesubsidieerde organisaties roept extra vragen op rond de recente financiële steun aan de herdenking van het Platform Stop Racisme en Uitsluiting.

SDM sluit in de eigen criteria steunverlening aan initiatieven met een primair politieke en religieuze doelstelling nadrukkelijk uit. Daarom is het een raadsel waarom een politieke beweging als EAJG zich in de steun van SDM mag verheugen. Even verbazingwekkend is dat de eigen criteria evenmin zijn aangehouden bij de Kristallnacht-herdenking. Immers, dat was een bijeenkomst met een politicus uit Israël (Zoabi) als spreekster op uitnodiging van een platform waarin politieke organisaties (Internationale Socialisten, EAJG) een prominente rol spelen.

De afgelopen tijd heb ik over die herdenking diverse vragen gesteld aan Nienke Venema, directeur van Democratie & Media. Zoals u hier kunt lezen, kreeg ik geen antwoord, alleen een verwijzing naar een nietszeggend websitebericht. Venema kan niet goed uitleggen waarom Democratie en Media met zijn Parool-verzetsverleden tegen antisemitisme steun gaf aan een politiek platform, dat nota bene organisaties in de gelederen duldt die bij andere gelegenheden nauw samenwerkten met de antisemitische Arabisch-Europese Liga (AEL) en nadrukkelijk hebben geflirt met de antisemitische terreurbeweging Hamas.

Maar misschien is transparantie te veel gevraagd van een stichting die geld uitdeelt aan organisaties waarin de uitdelers zelf actief zijn.

Blijven de haatsjeiks weg nu moslimleiders afstand nemen van de aanslagen in Parijs?

Door Carel Brendel, 18 november 2015

Burgemeester Van der Laan bij een door Amsterdamse moskeeën en synagogen georganiseerd protest tegen de terreuraanslagen.

Burgemeester Van der Laan bij een door Amsterdamse moskeeën en synagogen georganiseerd protest tegen de terreuraanslagen.

Bij vorige aanslagen klonk vaak (soms onterecht) de vraag waarom moslims geen afstand namen van het terroristische geweld. Na het jongste bloedbad in Parijs kun je eerder de vraag stellen welke moslimleider nog niet afstand heeft genomen van het terrorisme.

Imam Yassin Elforkani meldde zich zaterdagmorgen als eerste namens het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO), een koepel van tien islamkoepels die ongeveer 85 procent van de Nederlandse moskeeën tot hun achterban rekenen. “Het CMO,” aldus Elforkani via Twitter, “veroordeelt deze barbaarse, laffe, onmenselijke terreuraanslagen tegen de Franse samenleving en in feite de gehele mensheid.”

In de loop van zaterdag volgden er talloze verklaringen van islamitische organisaties, moskeeën, instellingen en personen. (Keurig, inclusief links, op een rij gezet op de website van islamonderzoeker Martijn de Koning). Natuurlijk was er de dame met hoofddoek die voor een draaiende NOS-camera verklaarde dat het allemaal niets met de islam te maken had, dat dit niet haar geloof was en dat zij (de terroristen) waarschijnlijk niet op de hoogte waren van de islam.

Dit geluid klonk ook door in enkele verklaringen. De Islamitische Stichting Nederland (de koepel van Turkse overheidsmoskeeën) sprak in haar persbericht over de islam als “een religie die vrede hoog in het vaandel heeft staan”. De “Lange Arm van Ankara” stelde ook al bij voorbaat vast dat eventuele reacties op de aanslagen “net zo erg zijn als de barbaarse aanslagen van de terroristen”.

Volgens Al Waqf, de stichting achter de Eindhoven Al-Fourqaan moskee, werden de terroristen “gedreven door wrok en haat jegens onze samenleving”, lijnrecht tegen over “de humanitaire grondbeginselen vanuit de Koran en de Soennah”. Een samenwerkingsverband van Brabantse en Zeeuwse moskeeën noemde (op de Facebook-pagina van de Tilburgse el-Feth moskee) de terreuraanslagen “een aanval op de waarden van de islam”.

Nee, ik denk niet dat de afstand nemende en veroordelende moslimleiders collectief “takkiya” plegen. Ik denk dat ze oprecht verontwaardigd zijn over wat zij zien als een extremistische kaping van hun prachtige islam. Maar de reflex dat dergelijke aanslagen niets met de islam te maken hebben is moeilijk houdbaar als de Kalashnikovs worden afgevuurd door volgelingen van de Islamitische Staat, die Allahu Akbar roepen en zich beroepen op de Koran en alles wat de profeet en zijn metgezellen daarna hebben gezegd en gedaan.

Lees de rest van dit artikel »

Kristallnacht: Democratie en Media negeert eigen doelstellingen en criteria

Door Carel Brendel, 11 november 2015

Image492

“Man wat zijn we blij met onze gave nieuwe website,” twitterde nog geen maand geleden Nienke Venema, de directeur van Stichting Media en Democratie. Die vreugde kan alleen maar slaan op de kekke nieuwe vormgeving van de website van deze stichting, waarvan de geschiedenis naar eigen zeggen “onlosmakelijk verbonden is met de geschiedenis van Het Parool als verzetskrant tijdens de Tweede Wereldoorlog”.

Want wie op zoek gaat naar informatie over subsidieverstrekkingen stuit op teleurstellingen bij een bezoek aan de webstek van de stichting. Naar aanleiding van de nietszeggende beantwoording van mijn vragen over de subsidiëring van de herdenking van de Kristallnacht door het Platform Stop Racisme en Uitsluiting wilde ik gewoon eens bekijken welke projecten Democratie en Media de afgelopen jaren heeft gesubsidieerd.

De stichting verschaft daar wel enig inzicht in, maar de transparantie is minder groot dan op sommige plekken wordt beloofd. Op de homepage lees ik dat “wij investeren in onafhankelijke, kritische media en in een sterke, integere democratische rechtstaat”. Er staan links naar diverse “events” zoals “Movies That Matter”, de documentaire “Onder de oppervlakte”, de conferentie “Challenging Business for Privacy,” de “Impact Academy” rond het documentairefestival IDFA en een debat over “Onze vrouw in Turkije”. “Tech-journalist” Tim de Gier heeft een bijdrage ontvangen voor zijn onderzoek naar de politisering van het internet. Tenslotte staat er een verhaal over “crowdfunding” door de journalistieke website De Correspondent, die een subsidie van Democratie en Media kreeg voor haar pogingen om “de wereld van meer context te voorzien”.

De recente Kristallnachtherdenking staat merkwaardig genoeg niet vermeld bij de ondersteunde projecten. De buitenwereld weet hier alleen van doordat het Platform Stop Racisme en Uitsluiting de steun wereldkundig maakte. Wie bij Media en Democratie de zoekterm “Kristallnachtherdenking” invult vindt helemaal niets, hoewel dit woord wel degelijk voorkomt in het websitebericht van de stichting. De website bevat overigens geen zichtbare link naar dit bericht. Wil Democratie en Media liever niet de trom roeren met deze subsidie?

Lees de rest van dit artikel »

Democratie en Media ontwijkt alle lastige vragen over steun aan herdenking

Door Carel Brendel, 7 november 2015

René Danen van Nederland Bekent Kleur koos het Joods Verzetsmonument als plek voor de jaarlijkse herdenking.

René Danen van Nederland Bekent Kleur koos het Joods Verzetsmonument als plek voor de jaarlijkse herdenking.

Enkele uren na de publicatie van mijn vorige blog over de herdenking van de Kristallnacht is er dan toch nog antwoord gekomen van de Stichting Democratie en Media. Nou ja, antwoord? Een serieuze reactie op mijn vragen is het niet. Directeur Nienke Venema verwijst naar een bericht op de website, dat volgens haar “iets meer uitleg” bevat “waarom (subsidie aan) dit initiatief binnen de doelstellingen van de stichting past”. Dat is kennelijk al heel wat, want: “In principe verwijst Stichting Democratie en Media voor informatie over subsidieverstrekkingen altijd naar haar website en jaarverslag.”

In het websitebericht staat: “Stichting Democratie en Media heeft als missie om kritische, onafhankelijke media en andersoortige initiatieven die een sterke, integere rechtstaat voorstaan te steunen. Deze missie vloeit voort uit haar statutaire doelstellingen zoals opgeschreven door haar oprichters. Daarnaast steunt zij, geleid door haar ontstaansgeschiedenis, jaarlijks diverse projecten rondom het herdenken van de gebeurtenissen van de Tweede Wereldoorlog. Daarbij ziet zij het als haar voornaamste taak om het verleden relevant te laten blijven voor het heden. Door positief te reageren op binnengekomen subsidieverzoeken maakt de stichting activiteiten mogelijk die vallen binnen deze doelstellingen en missie.”

Waarom uitgerekend de omstreden herdenking door het Platform Stop Racisme en Uitsluiting is uitgekozen staat in de volgende alinea en de eerste zin daarna: “Het Platform Tegen Uitsluiting en Racisme organiseert sinds 1992 een Kristallnachtherdenking in Amsterdam. Het heeft hiervoor altijd bewust onderwerpen geselecteerd die hedendaagse problemen rondom racisme en discriminatie aankaarten, zoals de opkomst van extreemrechts, discriminatie van Roma en de positie van vluchtelingen in Europa. In eerdere jaren spraken bij de herdenking van het Platform o.a. rabbijn Soetendorp, Abdelkader Benali en Ed van Thijn. Dit jaar heeft het Platform ervoor gekozen om racisme binnen de staat Israël aan de orde te stellen. Hiervoor zijn drie sprekers uitgenodigd: de Palestijnse Israeli Haneen Zoabi (lid van de Knesset), Anya Topolski (filosoof en universitair docent politieke filosofie) en Markha Valenta (wetenschapper en docente). Getoetst aan onze doelstellingen, heeft de stichting besloten om de aanvraag van het Platform voor deze bijeenkomst te honoreren.”

Opvallend is dat Democratie en Media niet eens de naam van de door haar gesubsidieerde organisatie juist kan noemen. Die heet namelijk niet Platform Tegen Uitsluiting en Racisme maar Platform Stop Racisme en Uitsluiting en organiseert de herdenking niet sinds 1992 maar pas sinds 2011. De organisator van 1992 tot en met 2001 en van 2008 tot en met 2010 was de stichting Nederland Bekent Kleur (NBK) onder leiding van René Danen. NBK kreeg na 2008 groeiende kritiek te verduren op wat critici zagen als een politieke kaping van de Jodenvervolging. In 2011 besloot Danen daarom de herdenking te verbreden tot het huidige platform.

Image490

De nieuwe herdenkingsgroep ontdeed zich echter niet van de extreem-linkse Internationale Socialisten, die na 2008 zo’n groot stempel op het evenement drukten, die in 2004 nog de oprichter van de antisemitische terreurbeweging Hamas hadden herdacht en die in 2011 in zee waren gegaan met de door Hamas georganiseerde tweede Gazavloot.

Democratie en Media stoort zich daar niet aan. De stichting gaat op geen enkele manier in op de feitelijke kritiek op de herdenking. Racisme binnen de Staat Israël is het thema en daarom is alles in orde volgens de stichting. Ik zal niet tegenspreken dat er in Israël racisme voorkomt en dat Arabieren in Israël daar regelmatig tegenaan lopen. Maar zijn organisaties die samenwerken met Hamas, met zijn beruchte van antisemitische complottheorieën doordrenkte Handvest, wel de aangewezen clubs om racisme aan de kaak te stellen?

Democratie en Media ontwijkt het woord Hamas. De stichting is “onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis van Het Parool als verzetskrant in de Tweede Wereldoorlog,” maar strijd tegen antisemitisme komt niet voor in het vocabulaire waarmee de subsidiëring van de omstreden herdenking van een anti-Joodse pogrom wordt gerechtvaardigd.

In de optiek van de stichting is de herdenking immers goed, want onder anderen Ed van Thijn heeft er in 2008 gesproken. Onder welke steen leeft Stichting Democratie en Media? Is het de stichting ontgaan dat er al in 2008 hevige kritiek was op deze Kristallnacht-herdenking? Paul Damen, de toenmalige hoofdredacteur van het Nieuw Israelietisch Weekblad schreef er dat jaar een column over met de titel ‘Van Thijn trekpop voor terroristische troep’. De tegenstand tegen het “politieke misbruik voor politieke doeleinden” kwam soms ook uit linkse hoek, bijvoorbeeld van de anarchistische website Ravage Digitaal,

Image489

De organisatoren kunnen er uiteraard zelf niets aan doen dat Youness Ouaali, die onlangs voorstelde om Israëlische toeristen total loss te slaan, en het Haagse raadslid Arnoud van Doorn, die zich regelmatig laat fêteren door antisemieten in Saoedi-Arabië, op Facebook hun komst hebben aangemeld. Het zou het Platform sieren als het deze duistere figuren vriendelijk doch dringend verzocht morgen weg te blijven van het Joodse Verzetsmonument tegenover het Amsterdamse stadhuis. Als ik directeur van Stichting Media en Democratie was, zou ik in elk geval verbijsterd zijn dat zulke types zich aanmelden voor een door mij gesubsidieerd evenement.

Nienke Venema heeft echter al een disclaimer achter de hand aan het slot van haar websitebericht. “Met het toekennen van financiering aan projecten ondersteunt de Stichting debat, maar vereenzelvigt zij zich niet met de standpunten die in het debat aan de orde komen.”

Stichting Democratie en Media. Nog steeds “onlosmakelijk met de verzetsgeschiedenis van Het Parool verbonden”, maar zeker niet meer Vrij, Onverveerd.

Erfgenaam van Het Parool schuift vragen over herdenking Kristallnacht door

Door Carel Brendel, 7 november 2015

Image488

UPDATE: Stichting Democratie en Media geeft alsnog een klein beetje uitleg. Zie mijn reactie hierop in dit blog.

Nienke Venema, directeur van de Stichting Democratie en Media reageerde gistermiddag (6 november) op vragen, die ik haar dinsdag (3 november) had gestuurd over het financieren van de omstreden herdenking van de Kristallnacht door het Platform Stop Racisme en Uitsluiting. De hamvraag is wat de geestelijke erfgenaam van verzetskrant Het Parool bezielt om steun te verlenen aan de kaping van de Jodenvervolging door mensen die bij andere gelegenheden solidair zijn met de antisemitische terreurbeweging Hamas.

Venema’s antwoord was als volgt: “Zoals mijn collega al telefonisch heeft aangegeven, hebben we uw bericht in goede orde ontvangen. Het antwoord laat helaas iets langer op zich wachten dan oorspronkelijk aangegeven. Graag laat ik u middels dit bericht weten dat we nog bij u terug zullen komen.”

Met andere woorden: Een media-organisatie blijkt niet in staat om binnen 72 uur antwoord te geven op vragen over een actuele kwestie. Een reactie komt er pas als het omstreden evenement achter de rug is. Wellicht in de hoop dat daarmee de aandacht voor deze subsidie minimaal zal zijn?

Woensdag begreep ik dat Venema eerst moest overleggen met de Raad van Toezicht. Voorzitter van dit gezelschap is Alex Brenninkmeijer, die van 2005 tot 2014 de Nationale Ombudsman was. Hij wordt terzijde gestaan door econome Judith Brandsma, die haar sporen heeft verdiend in de ontwikkelingssamenwerking, en Caspar Scholten, voorzitter van het juristennetwerk van de Partij van de Arbeid.

Het vierde lid is journaliste en juriste Heikelien Verrijn Stuart. Interessant in deze kwestie is dat Verrijn Stuart tevens lid is van het comité van aanbeveling van Palestine Link, waarin ook Anja Meulenbelt is opgenomen. Laatstgenoemde is een van de drijvende krachten achter de omstreden Kristallnacht-herdenking, die in 2008 na een zeven jaar durende winterslaap tot nieuw leven werd gewekt, eerst door Nederland Bekent Kleur (NBK) en de Internationale Socialisten (IS), later voortgezet door het Platform (waar NBK en IS deel van uitmaken).

Lees de rest van dit artikel »

Stichting Democratie en Media financiert omstreden herdenking Kristallnacht

Door Carel Brendel, 4 november 2015

Image487

De volgers van dit blog weten dat ik me al jaren hartgrondig erger aan de Amsterdamse herdenking van de Kristallnacht door Nederland Bekent Kleur respectievelijk het Platform Stop Racisme en Uitsluiting. Bij de herdenking van de door nazi-Duitsland georganiseerde pogrom zijn enkele organisaties betrokken die in maart 2014 de antisemitische terreursjeik en Hamas-oprichter Ahmed Yassin als held hebben herdacht – wat ze nu ontkennen door aan dat evenement achteraf een andere invulling te geven.

Aan het slot van mijn vorige artikel schreef ik: “Overigens. Ze gaan hun gang maar. Ook onsmakelijke vertoningen horen bij onze vrijheid van meningsuiting. Ik verwacht echter wel dat fatsoenlijke politici en leden van fatsoenlijke organisaties wegblijven bij deze bijeenkomst en kiezen voor de serieuze herdenking door de Joodse gemeenschap.”

Groot was daarom mijn verbazing toen ik gisteren in de Facebook-aankondiging het volgende las: “De herdenking wordt financieel mogelijk gemaakt door Stichting Democratie en Media en Actiefonds X – Y.”

Mijn verbazing geldt niet het Actiefonds X – Y. Die organisatie doet gewoon waarvoor zij is opgericht, het ondersteunen van links activisme. Bijzonder vreemd daarentegen vind ik de financiële steun door Stichting Democratie en Media (SDM), die zegt te “investeren in onafhankelijke, kritische media en in een sterke, integere, democratische rechtsstaat”. Het grootste deel van het SDM-vermogen is geïnvesteerd in De Persgroep Nederland (o.a. De Volkskrant en Trouw) en MediaHuis Nederland (NRC Handelsblad en nrc.next).

Over haar eigen geschiedenis zegt SDM: “De geschiedenis van Stichting Democratie en Media is onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis van Het Parool als verzetskrant tijdens de Tweede Wereldoorlog.” Op dezelfde pagina staan links naar de eerste illegale nieuwsbrieven van oprichter Frans Goedhart (Pieter ‘t Hoen), die op 17 september 1941 in zijn tweede nieuwsbrief berichtte over door de NSB aangewakkerde antisemitische rellen in Amsterdam.

Zelf vind ik het bijzonder vreemd dat SDM steun geeft aan een herdenking die bijzonder gevoelig ligt bij een belangrijk deel van Joods Nederland. De steun is des te vreemder omdat het Platform Stop Racisme en Uitsluiting dit keer met Haneen Zoabi een spreekster heeft uitgenodigd die in Israël tot een nieuwe intifada zou hebben opgeroepen op een moment dat daar willekeurige Joden op straat worden neergestoken door aanhangers van Hamas.

Naar aanleiding hiervan heb ik gisteren de volgende mail gestuurd naar SDM.

Lees de rest van dit artikel »

Kaping Kristallnacht door politieke onderwereld gaat van kwaad tot erger

Door Carel Brendel, 25 oktober 2015

Fakkels bij de Kristallnachtherdenking van 2008, de eerste herdenking door Nederland Bekent Kleur na de campagne tegen Pim Fortuyn.

Fakkels bij de Kristallnachtherdenking van 2008, de eerste herdenking door Nederland Bekent Kleur na de campagne tegen Pim Fortuyn.

“Het begint een gênante traditie te worden: gedoe om de Kristallnachtherdenking,” verzuchtte Ewoud Butter van website Republiek Allochtonië afgelopen vrijdag. Aanleiding was een bericht in Het Parool over de ophef rond Haneen Zoabi, een Arabisch lid van het Israëlische parlement dat door het Platform Stop Racisme en Uitsluiting is uitgenodigd als spreker bij zijn Kristallnachtherdenking in Amsterdam.

Bizarder kun je het niet verzinnen. Voor de herdenking van de Reichskristallnacht van 9 november 1938, een georganiseerde pogrom tegen de Duitse joden, heeft het Platform iemand gevonden die zich openlijk associeert met de antisemitische terreurbeweging Hamas.

Kristallnacht-spreekster Zoabi is zelf niet van Hamas, maar lid van de seculiere Balad-partij. Zij is in de Knesset gekozen via de Joint List, een samenwerkingsverband van Arabische partijen. In 2010 was Zoabi opvarende van de Mavi Marmara, het vlaggenschip van het eerste Gaza Flotilla. Het schip kwam in het nieuws doordat het Israëlische leger het schip met bruut geweld enterde. Daarbij vielen negen doden. Minder belicht door de media is dat de Gazavloten een gezamenlijke onderneming (pdf) zijn van Hamas en de internationale Moslimbroederschap.

In juni 2014 verkondigde Zoabi dat het kidnappen van joodse tieners op de Westbank geen terrorisme was, maar de schuld van de Israëlische regering. Zoabi kreeg luidruchtige bijval van Hamas. Saleh al-Arouri, de militaire leider van Hamas, gaf later op een conferentie in Istanboel overigens toe dat de ontvoering inderdaad het werk van Hamas was.

Onlangs kwam Zoabi weer in het nieuws. In een interview met Hamas-partijkrant Al-Risala deed ze een oproep die door de Israëlische premier Benjamin Netanyahu werd uitgelegd als steun aan de steekpartijen tegen joodse burgers. Hij citeerde Zoabi als volgt: “Honderdduizenden gelovigen moeten naar Al-Aqsa om op te staan tegen het Israëlische complot voor het bloed van de inwoners van Oost-Jeruzalem. Vandaag is dat de zaak van enkele individuen, maar we hebben nationale steun nodig. Als individuele aanvallen doorgaan zonder nationale steun, dan worden ze binnen enkele dagen neergeslagen, en daarom zijn honderdduizenden nodig om een echte intifada te beginnen.” Netanyahu vroeg om een gerechtelijk onderzoek wegens opruiing tot geweld. Zoabi echter meent dat haar uitspraken door de premier uit hun verband zijn gerukt.

Lees de rest van dit artikel »

Woordvoerder World Wide Relief roept op om toeristen total loss te slaan

Door Carel Brendel, 15 oktober 2015

Image485

UPDATE: Oproep tot geweld beloond met optreden bij Jeroen Pauw.

Vraag: Wat gebeurt er in Nederland als je oproept om mensen total loss te slaan? Antwoord: Je mag langskomen in het praatprogramma van Jeroen Pauw en zonder weerwoord het CIDI op één lijn stellen met Hitler. Ik kan er maar één ding over zeggen. Totale gekte.

Begin dit jaar was er OPHEF over een benefietgala van World Wide Relief (WWR), de favoriete hulporganisatie van de Haagse hardcore salafi scene. WWR kondigde op flyers de komst naar Utrecht aan van Assim al-Hakeem, een Saoedische prediker die vindt dat afvalligen de doodstraf verdienen en die het beledigen van zijn profeet een ergere misdaad vindt dan het afslachten van twaalf mensen in Parijs.

Het partycentrum wilde in eerste instantie geen zaal meer verhuren aan WWR. Maar enkele dagen later maakte de organisatie bekend dat alles op 1 maart toch doorging zoals gepland.

Alleen Al-Hakeem kwam niet. WWR-woordvoerder Youness Ouaali bekende dat de sjeik alleen maar op de affiche was gezet als een lokkertje om publiek te trekken. WWR-bestuurslid Mohammed el Adoui daarentegen verkondigde dat er te weinig tijd was geweest om een visum voor Al-Hakeem te regelen.

Hoe het ook zij, WWR hoeft voortaan geen “haatsjeik” meer uit het buitenland te halen. Ze hebben namelijk zelf een haatprediker in huis. Ouaali, die zichzelf afficheert als “opiniemaker”, riep gisteren op Facebook op om Israëlische toeristen total loss te slaan. De aanleiding voor zijn oproep was de veronderstelde dood van de 13-jarige Palestijnse tiener Ahmed Manasrah die zou zijn neergeschoten door het Israëlische leger. De omstanders zouden “sterf hoerenzoon” hebben geroepen terwijl de jongen op straat zou zijn doodgebloed.. De arme jongen had kort daarvoor overigens geprobeerd om twee Israëliërs dood te steken. Een eveneens 13-jarige jongen raakte zwaar gewond door zijn actie. Het bleek allemaal desinformatie. Vandaag twitterden buitenlandse correspondenten dat Manasrah nog leefde en werd behandeld in een Israëlisch ziekenhuis.

Dat de Palestijnse jongen twee mensen probeerde te vermoorden meldt Ouaali uiteraard niet. Op Facebook schrijft hij: “Is het misschien een goed idee om toeristen uit Israël (kinderen niet) vanaf vandaag in Nederland total loss te slaan? Wie niet luisteren wil moet maar voelen, genoeg is genoeg!!! Tijd om een duidelijke signaal af te geven vind ik. 14 jaar nog maar, en nu al koelbloedig neergeschoten en uitgescholden tot zijn laatste adem!!!! Moge Allah swt hem belonen met djenna [[het paradijs, CB].”

De vrijheid van meningsuiting eindigt bij het oproepen tot geweld. Dat ondervinden ook vijf Zaankanters die vandaag in Alkmaar voor de rechter staan. Naar aanleiding van de voorgenomen bouw van een moskee in Assendelft riepen zij op Facebook op om mensen te vergassen en gebouwen in brand te steken. Eerder werden acht zelfverklaarde supporters van de PVV volkomen terecht beboet omdat zij op Facebook tot geweld hadden opgeroepen.

Als Ouaali wordt vervolgd voor zijn oproep om toeristen total loss te slaan, dan kan hij in elk geval niet roeptoeteren dat alleen “de vrijheid van meningsuiting” van moslims wordt ingeperkt.

Hizb ut-Tahrir krijgt voet aan de grond in Javaanse moskee Den Haag

Door Carel Brendel, 8 oktober 2015

Flyer voor de lezing van Hizb ut-Tahrir-aanhanger Sherief Ahmad.

Flyer voor de lezing van Hizb ut-Tahrir-aanhanger Sherief Ahmad.

De meeste Nederlandse moskeeën hebben weinig op met de extremistische beweging Hizb ut-Tahrir. De luidruchtige aanhangers van een kalifaat (maar niet het kalifaat van ISIS) zijn er niettemin in geslaagd om vaste voet te krijgen binnen een Surinaams-Javaanse moskee in de Haagse wijk Transvaal.

In het voorjaar van 2013 had moskee Badr in Amsterdam-Bos en Lommer schoon genoeg van de aanhangers van Hizb ut-Tahrir (Partij van de Bevrijding, meestal afgekort tot HuT). Voor de deur deelden ze flyers uit voor hun Khilafah-conferentie, waar de noodzaak van de heroprichting van het kalifaat op de agenda stond.

Imam Said Amrani stapte naar buiten met het verzoek om weg te gaan. Hij kon de HuT-aanhang echter niet verbieden om op de openbare weg folders uit te delen. In plaats daarvan plaatste hij een waarschuwing op de Badr-website.

Uit het Het Parool-verslag “In hun ideologie is agressie geoorloofd om hun politieke doeleinden te bereiken,’ staat er te lezen, na een religieuze onderbouwing waarom HuT niet strookt met de opvattingen van de moskee over de islam. ‘We waarschuwen vooral omdat we merken dat jongeren die niet in onze moskee komen, met hen in zee gaan, zonder dat ze over basale islamitische kennis beschikken, laat staan dat ze weten waar Hizb ut-Tahrir werkelijk voor staat,’ zegt Abdelilah Bouchmal, voorzitter van de jongerencommissie van moskee Badr. ‘Als jongeren dat wel wisten, zou Hizb ut-Tahrir lang niet zo veel aanhang hebben.”

Stadszender AT5 meldde vervolgens dat ook de Fatih Moskee (Centrum) en de Blauwe Moskee (Slotervaart) afstand namen van de “Hizbies”.

Volgens Nieuwsuur is Hizb ut-Tahrir een “conservatieve beweging”, maar dat is een merkwaardige omschrijving voor een extremistische club die de westerse democratie verwerpt en de sharia wil invoeren. Wie meer inzicht in Hizb ut-Tahrir wil krijgen kan beter het boek Radical van Maajid Nawaz lezen, een voormalig kopstuk van de Britse afdeling. Als HuT-lid trok hij naar Pakistan en Egypte om kaders voor de partij aan te werven. De beruchte geheime dienst van Mubarak had hem snel in de gaten. Na een jarenlang verblijf in Egyptische gevangenissen keerde Nawaz de partij de rug toe. Hij ging zich toeleggen op de bestrijding van islamextremisme.

HuT streeft naar de herinvoering van het kalifaat, maar verwerpt de methoden van de Islamitische Staat in Irak en Syrië. De partij doet qua organisatie en tactiek sterk denken aan het leninisme. De bedoeling is dat een kleine ideologisch geschoolde elite desnoods met geweld, bijvoorbeeld via een staatsgreep, de macht grijpt in een islamitisch land als Pakistan, Egypte of Indonesië.

Lees de rest van dit artikel »

Achtergrond benoemen is nuttiger dan weren van Moslimbroeder Fadel Soliman

Door Carel Brendel, 30 september 2015

Fadel Soliman

Fadel Soliman

De eerste raads- en Kamervragen zijn al gesteld over het aanstaande bezoek van dawah-prediker Fadel Soliman, grootheid binnen de Moslimbroederschap, die op 7 oktober in de Essalam Moskee (Moslimbroederschap) zal spreken over de IS Delusion (de waan of zinsbegoocheling van ISIS).

Ongetwijfeld zal Soliman zich uitspreken tegen de jihadbeweging, die op dit moment Syrië en Irak met gruweldaden onveilig maakt. Dat doet hij niet omdat de Moslimbroeders principieel tegen de heroprichting van een kalifaat zijn, wel omdat ze vinden dat ISIS hun ideaal in diskrediet brengt.

Tanya Hoogwerf van Leefbaar Rotterdam wil weten wat het stadsbestuur zal doen om de man te weren. Joram van Klaveren van VNL doet eveneens zijn best om Soliman buiten het land te houden.

Ik vermoed dat hun inspanningen tevergeefs zullen zijn. Soliman heeft in het verleden diverse omstreden uitspraken gedaan, maar anders dan enkele eerder dit jaar in Eindhoven en Rijswijk geweerde “haatsjeiks”, zijn mij op dit moment geen rechtstreekse oproepen tot geweld bekend. Soliman valt meer in de categorie Haitham al-Haddad, een islamistische sjeik met zeer bedenkelijke opvattingen, die desondanks niet de toegang tot Nederland werd ontzegd. De vrijheid verdedigen door de vrijheid van meningsuiting in te perken is een middel dat alleen in het uiterste geval moet worden toegepast, bijvoorbeeld als iemand openlijk heeft opgeroepen tot het doorsnijden van kelen en het inslaan van schedels. Niet iedere rondreizende prediker kan automatisch op een inreisvisum rekenen.

Nuttiger dan het weren van omstreden predikers vind ik het benoemen van hun achtergrond. In het geval van Soliman is dat zijn belangrijke rol in de Moslimbroederschap. Soliman is lid van de International Union of Muslim Scholars, de geleerdenclub rond Yusuf al-Qaradawi, geestelijk leider van de Moslimbroederschap. Soliman is adviseur van Onislam.net, de Engelstalige website van de Moslimbroeders. Uit zijn bio aldaar blijkt dat hij in zijn Amerikaanse tijd een voorman was van de World Association of Muslim Youth, een Saoedische missie-organisatie van de Moslimbroeders.

Lees de rest van dit artikel »