Amin Abou Rashed versterkt pro-Hamas beweging met Syrische Palestijnen

Door Carel Brendel, 14 augustus 2017

De Palestijnse Gemeenschap vóór het uitbreken van de interne ruzies. Van links naar rechts voorzitter Amer Kaddoura, Palestina-activist Rob Groenhuijzen, PGNL-publiciteitsman Saher Hasiba en Hamas-activist Amin Abou Rashed.,

De Palestijnen in Nederland gaan volgende maand naar de stembus om een 50 leden tellende bestuursraad te kiezen voor hun koepelorganisatie, de stichting Palestijnse Gemeenschap.NL (PGNL). Ruim een jaar na de oprichting van de PGNL zijn de verkiezingen uitgeschreven in verband met een hoogoplopend intern conflict. Aan de ene kant staan de Hamas-gezinden, onder wie een flink aantal uit Syrië gevluchte Palestijnen, rond de bekende activist Amin Abou Rashed. Tegenover hen staan de aanhangers van de Palestijnse Bevrijdings Organisatie (PLO). Hun voorman Amer Kaddoura uitte harde beschuldigingen aan het adres van Abou Rashed en werd vervolgens ontslagen als voorzitter.

Kaddoura vecht zijn ontslag aan. Bij de Kamer van Koophandel betwist hij de legitimiteit van het huidige bestuur onder aanvoering van interim-voorzitter Eiad Atalla (ook gespeld als Eyad Atallah). Collega-blogger Kees Broer (alias “Keesjemaduraatje”) berichtte onlangs al over de ruzie. Broer constateerde tevens een groeiende invloed van pro-Hamas-activisten onder de Palestijnen in Nederland.

PGNL interim-voorzitter Eiad Atalla.

Kaddoura haalt uit naar Abou Rashed en Hamas-conferentie

Uit diepgaander onderzoek blijkt dat het ontslag van Kaddoura het directe gevolg is van zijn openbare kritiek op Abou Rashed. Op 11 april, vier dagen voor de door de politieke tak van Hamas in Europa georganiseerde Palestinians in Europe Conference in de Rotterdamse Doelen, publiceerde Kaddoura een gepeperde verklaring op zijn Facebook pagina. Via een Arabischtalige tekst op PGNL-briefpapier maakte Kaddoura bekend dat hij zich terugtrok van de Palestijnse conferentie.

Kaddoura schreef onder meer: “Tijdens mijn voorzitterschap werd ik geconfronteerd met veel tegenwerking en inmenging van de kant van Amin Abou Rashed die in staat was om het bestuur te bewegen tot een volkomen andere richting dan het doel waarmee wij begonnen waren, de eenheid van de Palestijnse gemeenschap.

Spijtig genoeg was Abou Rashed, via enkele volgelingen in het bestuur, in staat om de Palestijnse Gemeenschap om te buigen in zijn eigen politieke en sektarische richting. Een bewijs daarvan waren zijn bezoeken aan nieuwe broeders onder de asielzoekers in Nederland, en zijn gesprekken met hen uit naam van de Palestijnse Gemeenschap, waarbij hij werd vergezeld door zijn volgelingen in het bestuur; het plaatsen van foto’s op Facebook, waarbij hij misbruik maakte van de PGNL-website zodat de site ondergeschikt werd aan hem, zijn aankondigingen en activiteiten. Als gevolg van zijn inmenging in de Palestijnse Gemeenschap ontstonden er verdeeldheid en grote onderlinge conflicten; sommigen namen ontslag en er waren er die zich van hem afkeerden.”

Kaddoura suggereerde dat Abou Rashed en zijn aanhang een medebestuurder probeerden om te kopen in een poging om hem als voorzitter te wippen. Kaddoura kondigde aan de bewijzen hiervoor naar buiten te brengen. “Geliefde zonen van mijn gemeenschap, het spijt mij dat de zaken zo gelopen zijn maar ik vind dat het nu mijn plicht is om de zaken te verduidelijken. Ik laat jullie weten dat wij rechtszaken gaan voeren. Als voorzitter van het bestuur kan ik niet toestaan dat wie dan ook de Palestijnse Gemeenschap naar een politieke en sektarische richting voert. Zodat de gemeenschap eensgezind blijft onder de vlag van Palestina. Zodat Abou Rashed en zijn meute weten dat er hier iemand is die de waarheid verdedigt en zich niet overgeeft.”

Doelend op de Palestijnse conferentie in Rotterdam maar zonder de naam Hamas te noemen sprak Kaddoura over “conferenties van verdeeldheid en één kleur”. Kaddoura: “Als voorzitter van de Palestijnse Gemeenschap verklaar ik niet mee te zullen werken aan een conferentie van louter verdeeldheid die zich niet uitspreekt over de aspiraties van ons volk om terug te keren, omdat deze probeert de PLO te schrappen als enige wettige vertegenwoordiger van ons Palestijnse volk. De conferentie verdiept de heersende verdeeldheid. Om dit alles vernieuw ik het verbond tegenover Allah, het vaderland en ons volk met het wettige leiderschap van de PLO, onder leiding van de president Palestijnse Autoriteit, voorzitter van het uitvoerend comité van de PLO, de heer president Mahmoud Abbas Abu Mazen.”

Nergens sprak Kaddoura expliciet over Hamas, maar het lijdt geen twijfel dat hij op deze organisatie doelde bij zijn aanval op de “politieke en sektarische richting” van Abou Rashed. Terwijl de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb en minister van integratie Stef Blok uit alle macht ontkenden dat het om een Hamas-conferentie ging, trok de voorzitter van de Palestijnen in Nederland zich juist terug vanwege het uitgesproken Hamas-karakter. Opvallend waren ook Kaddoura’s uitspraken over Abou Rashed’s bezoeken aan Palestijnse asielzoekers, zeker in het licht van diens leiderschap van de op Syrische Palestijnen gerichte European Al-Wafaa Campaign. Daarover straks meer.

Abou Rashed grote man op achtergrond in Palestijnse koepel

Achtergrond van het conflict tussen Kaddoura en Abou Rashed vormen de steeds verder oplopende spanningen tussen de PLO, die zetelt in Ramallah op de Westelijke Jordaanoever, en het aan de Moslimbroederschap gelieerde Hamas, dat in Gaza de dienst uitmaakt. Ruim een jaar geleden leek het er desondanks op dat de Nederlandse aanhangers van beide stromingen nog door één deur konden. Acht Palestijnse organisaties richtten de stichting PGNL op. De algemene conferentie van deze PGNL koos in mei 2016 een negen leden tellend algemeen bestuur. Kort daarna werd Kaddoura officieel benoemd tot voorzitter van het dagelijks bestuur.

Abou Rashed was geen bestuurslid maar manifesteerde zich wel als de grote man op de achtergrond. Abou Rashed leidt enkele bij PGNL aangesloten organisaties. Hij treedt op als voorzitter van Het Palestijnse Huis, dat aanwezig was bij de belangrijkste Gaza-demonstraties van de afgelopen jaren. PGNL-lid is ook Palestine Without Walls & Settlements (PWWS), ook wel bekend als European Initiative to Remove the Walls & Settlements. Volgens de website gaat het om een internationaal consortium van mensenrechtenorganisaties. In feite gaat het om een frontorganisatie van Hamas onder leiding van Abou Rashed. Via de internationaal weinig actieve PWWS heeft hij een extra vinger in de pap bij de PGNL.

Zoals ik begin 2016 berichtte, was Abou Rashed (samen met de Europese Hamas topman Mazen Kahel) betrokken bij de oprichting van de Vereniging van Palestijnse Jongeren in Nederland (VPJ). Ook deze club vinden we terug in de PGNL-gelederen.

Oprichtingscongres van de Palestijnse Gemeenschap.NL. Tweede van links staat Amin Abou Rashed. Vierde van links Ahmad Skineh. Tussen hen in staat Al-Jazeera-journalist Jamal Rayyan.

Abou Rashed en VPJ-voorzitter Ahmad Skineh voerden in mei 2016 het woord op de oprichtingsconferentie van de PGNL. De vorming van de Palestijnse koepel zou volgens Arabische media een soort huwelijk betekenen tussen de eerste generatie Palestijnse vluchtelingen en recente nieuwkomers. De verkiezing van de eerste bestuursraad vond plaats onder toezicht van een commissie met als voorzitter de Nederlandse Palestina-activist Rob Groenhuijzen, een in de jaren 70 wegens terrorisme veroordeeld voormalig lid van de Rode Jeugd.

De hoofdrol van Abou Rashed is zichtbaar op de Facebook-pagina van PGNL. Er ging bijna geen Palestijnse activiteit voorbij zonder zijn prominente aanwezigheid. In juni 2016 bezocht een PGNL-delegatie het Binnenhof om te pleiten voor de situatie van afgewezen asielzoekers. Binnen lieten Kaddoura en zijn medebestuurders zich bijstaan door Groenhuijzen. Buiten sprak Abou Rashed het Palestijnse voetvolk toe.

Kort daarna begonnen Abou Rashed en Skineh de voorbereidingen voor de 15de Palestinians in Europe Conferentie, de jaarlijkse bijeenkomst voor Palestijnen in Europa. Majed al-Zeer, algemeen directeur van het nauw met Hamas verbonden Palestinian Return Centre (PRC), reisde naar Rotterdam om de Nederlandse vrijwilligers toe te spreken.

In december 2016 volgde de officiële uitnodiging voor de conferentie, met PGNL en Het Palestijnse Huis als Nederlandse partners van het PRC. In het begin verliep alles nog zonder wanklanken. Het PRC publiceerde in januari 2017 een Arabischtalig bericht over de voorbereidingen waarin Kaddoura verklaarde dat het voorbereidende comité “samenwerkte in een sfeer van dialoog, begrip en verstandhouding”.

Hamas-conferenties grote splijtzwam in Palestijnse gelederen

Ergens tussen 10 januari en 11 april was het voorbij met de goede verstandhoudingen. Een mogelijk twistpunt was de Palestinians Abroad Conference, een conferentie voor Palestijnen wereldwijd, die net als de Palestinians in Europe Conference een hoog Hamas-gehalte had. Deze conferentie werd eind februari voor het eerst gehouden in Istanboel, het internationale vergadercentrum van de Moslimbroeders. Het initiatief werd heftig bekritiseerd vanuit Ramallah. Fatah en andere bij de PLO aangesloten partijen spraken van “een poging om het Palestijnse volk te verdelen” en van “een aanval op de PLO”.

Onder de Nederlandse bezoekers van de conferentie waren Abou Rashed en PGNL-secretaris Ahmad Nourallah. Volgens op 3 mei geraadpleegde gegevens van de Kamer van Koophandel (KvK) trad deze Nourallah terug op 21 februari, enkele dagen voor de Palestinians Abroad Conference. Dit gebeurde mogelijk onvrijwillig, want begin mei was het PGNL-dossier in onderzoek op grond van artikel 38 van de Handelsregisterwet, een artikel dat gaat over interne bestuursconflicten. Tegelijk verdween ook het bestuurslid Nabil Abbas.

De organisatoren van de Hamas-conferentie in Rotterdam. Van links naar rechts: Ahmad Nourallah, Amin Abou Rashed, Majed al-Zeer, directeur van het Palestinian Return Centre, Fadi El-Tayeche, vice-voorzitter van de Palestijnse Gemeenschap in Duitsland, en Ahmad Skineh.

Hoe het ook zij, de PLO-kritiek op de bijeenkomst in Istanboel lijkt sterk op Kaddoura’s bezwaren tegen Abou Rashed en de Palestinians in Europe Conference. En op de uitspraken van de Europese Fatah-woordvoerder Jamal Nazzal, die de conferentie in Rotterdam betitelde als “een poging om de PLO buitenspel te zetten”.

Andere bestuursleden ontslaan voorzitter Kaddoura

Kaddoura’s verklaring werd niet opgemerkt door de Nederlandse media, maar uiteraard wel door zijn medebestuurders. Een week na de Hamas-conferentie kwam het PGNL-bestuur bijeen en ontsloeg Kaddoura wegens “plichtsverzuim en overtreding van de reglementen”. In afwachting van de nieuwe verkiezingen fungeert Atalla als interim-voorzitter. De ingreep werd bekendgemaakt door Nourallah die zichzelf presenteerde als secretaris en vice-voorzitter.

Eind juli verscheen een interview met Atalla op de PGNL-Facebook-pagina, waarin hij op zijn beurt Kaddoura beschuldigde van het ondermijnen van de Palestijnse eenheid. Atalla verdedigde Abou Rashed die hij omschreef als “een belangrijke figuur voor de Palestijnse beweging”.

Inmiddels was Kaddoura volgens het (op 23 juli opnieuw geraadpleegde) KvK-dossier op 4 juli afgetreden als PGNL-voorzitter. Het bestuur bestaat nu uit Atalla, Nourallah en Nabil Abbas, die volgens de jongste gegevens nooit uit het bestuur zijn vertrokken. Merkwaardig zijn ook de verschillende data rond het vertrek van Kaddoura. Volgens de eerdere KvK-uitdraai trad hij al af op 8 maart, ruim een maand voor zijn schriftelijke uitval richting Abou Rashed. Duidelijk is dat er bij de PGNL is gerommeld met namen en data. Het KvK-onderzoek op grond van artikel 38 is er niet voor niets.

Abou Rashed richt campagne op Palestijnen in Syrië

In zijn greep naar de macht binnen de Palestijnse gemeenschap krijgt Abou Rashed vooral steun van uit Syrië afkomstige Palestijnen. De Nederlandse activist staat bekend als fondsenwerver van Hamas en als gangmaker van door Hamas en de Moslimbroeders georganiseerde Gaza Flotilla’s. In 2013 begon Abou Rashed de Al-Wafaa (loyaliteit) campagne voor humanitaire hulp aan Palestijnen die in de knel raakten tijdens de Syrische burgeroorlog. Al-Wafaa verzorgde hulptransporten naar de zwaar belegerde vluchtelingenwijk Yarmouk (bij Damascus) en naar Palestijns-Syrische vluchtelingen in Libanon. Bij de European Al-Wafaa Campaign zijn elf Europese organisaties aangesloten, allen bekend vanwege hun sympathieën voor Hamas.

Het Nederlandse lid is Stichting ISRAA, een humanitaire stichting uit Rotterdam, die in 2011 betrokken was bij aankoop van de Nederlands-Italiaanse Gazaboot. De hulpactie Help Syrië De Winter Door (HSDWD) werkte nauw samen met Al-Wafaa. De Moslimkrant meldde in december 2013 dat Abou Rashed deel uitmaakte van de Nederlandse delegatie. HSDWD-voorzitter Mohammed Cheppih, Abou Rashed en de meereizende journalisten liepen in Damascus rond in hesjes van Al-Wafaa.

Amin Abou Rashed doet verslag van de aankomst van bootvluchtelingen op Lesbos.

Abou Rashed trok overigens niet alleen naar Syrië en Libanon. In het najaar van 2015 reisde een Al-Wafaa-team naar Griekenland en de Balkan om vluchtelingen uit Syrië te ondersteunen. Al-Wafaa maakte een video waarop Abou Rashed verslag deed van hun aankomst op het eiland Lesbos. Zijn latere bezoeken aan asielzoekerscentra maken het aannemelijk dat hij zijn aanhang in Nederland heeft versterkt met Palestijnen uit Syrië.

Syrische Palestijnen versterken positie van Abou Rashed

Vast staat in elk geval dat een aantal van zijn voornaamste medestanders in de afgelopen jaren uit Syrië naar Nederland zijn gekomen. VPJ-voorman Skineh komt uit Aleppo. Hij speelde een hoofdrol in de organisatie van de Hamas-conferentie.
Volgens het handelsregister zijn de huidige PGNL-bestuurders Atalla en Nourallah geboren in Damascus. Nabil Abbas is afkomstig uit het eerder genoemde Hamas-bolwerk Yarmouk.

Nourallah verhuisde in 2013 naar Nederland. Hij is mogelijk de tweede man in het netwerk van Abou Rashed. Dat blijkt niet alleen uit zijn deelname aan de Palestinians Abroad Conference, maar vooral uit zijn functie bij de Al-Wafaa Campaign, waar hij optreedt als algemeen directeur. Nourallah is verder als regelaar aanwezig bij vrijwel alle PGNL-acties. Nourallah was bovendien volop betrokken bij de Hamas-conferentie in Rotterdam. PRC-directeur Al-Zeer plaatste in maart een foto van de vijf belangrijkste organisatoren. Onder hen waren Abou Rashed, Skineh en Nourallah.

Het drietal heeft zich inmiddels kandidaat gesteld voor de nieuwe PGNL-bestuursraad. Op de Facebook-pagina van PGNL staan korte profielen van de tientallen kandidaten, waarin twee dingen opvallen: Het hoge aandeel van kandidaten met een Syrische achtergrond, en de band van veel kandidaten met de organisaties van Abou Rashed, zoals Het Palestijnse Huis, Stichting ISRAA en de VPJ. Een overwinning van de Hamas-gezinden zit er dik in.

In 2013 hielp Abou Rashed zijn landgenoten in Syrië de winter door. Het ziet er naar uit dat de Syrische Palestijnen op hun beurt Abou Rashed door de zomer helpen.

Bij het schrijven van dit weblog werd ik bij het raadplegen van enkele Arabische teksten bijgestaan door arabist Simon Admiraal.